注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

越南问题学术博客

走近越南 看越南

 
 
 

日志

 
 

9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注  

2010-10-05 17:27:21|  分类: 2010年越南经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
??t bi?n CPI tháng 9: “B?n th?n t?i c?ng b?t ng?!”
 
9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  E-mail      9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  B?n ?? in      9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  C? ch?  9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客      Chia s?:  9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客
9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客  ? ki?n (6)
http://vneconomy.vn/
?  ANH QU?N
04/10/2010 05:43 (GMT+7)
 
9月越南CPI指数飞涨引起广泛关注 - 看越南 - 潘金娥的博客

L??ng th?c, th?c ph?m là nh?ng m?t hàng tác ??ng l?n ??n CPI.


Sau m?c t?ng ??t bi?n t?i 1,31% c?a ch? s? giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, ?? có nhi?u ? ki?n quan t?m ??n kh? n?ng tác ??ng c?a nó t?i ch? s? CPI c? n?m nay.
Ngoài ra, c?u h?i v? vi?c li?u có s?c ép nào t? vi?c c?ng b? CPI, trong b?i c?nh các b? ngành ?ang quy?t t?m ki?m ch? l?m phát, c?ng ???c VnEconomy chuy?n ??n ?ng Nguy?n ??c Th?ng, Phó v? tr??ng V? Th??ng m?i - D?ch v? và Giá c? (T?ng c?c Th?ng kê), ng??i ch?u trách nhi?m tính toán và c?ng b? CPI hàng tháng.
?ng Th?ng nói
- B?n th?n t?i c?ng b?t ng?! Nh?ng nó th? thì ph?i nh? th?. Chúng t?i v?n báo cáo lên l?nh ??o nh? th??ng l?, các l?nh ??o c?ng b?o nó th? nào thì c?ng b? nh? th? th?i. Và chúng t?i v?n c?ng b? ?úng ngày gi?, kh?ng có s?c ép gì ??u.
T?ng h?i d?n d?p
Vì sao ?ng l?i b?t ng??
Vì t?i c?ng kh?ng ngh? là CPI tháng 9 s? t?ng cao nh? th?. Tr??c ?ó, t?i ?i c?ng tác n??c ngoài, lúc nghe các chuyên viên th?ng báo tháng này nhóm giáo d?c t?ng cao l?m, t?i m?i bi?t c? th?.
V?a r?i, giá k? m?i t?nh t?ng m?t ít thì ??, ??ng này ??ng lo?t, m? màn là V?nh Long t?ng t? tháng 8. T?i h?i vì sao t?ng tháng 8 thì h? nói trong này h?c tr??c, có th? là ?? ch?y l?.
Ví d? nh? h?c phí cho m?t cháu h?c sinh ?ang t? 8 nghìn ??ng/tháng t?ng lên 40 nghìn ??ng/tháng, t?c là t?ng 5 l?n ? khu v?c thành th?, v?i khu v?c n?ng th?n thì lên h?n 20 nghìn ??ng/tháng. ??a lên c?ng là ph?i th?i, vì giá này duy trì bao nhiêu n?m nay r?i. Nh?ng t?ng h?i d?n d?p quá.
V?a r?i m?i có 40 t?nh t?ng giá h?c phí, còn kho?ng 20 t?nh n?a ch?a t?ng, nh?ng nghe ch?ng là ch?a t?ng trong n?m nay ??u. Theo chúng t?i nghiên c?u thì ngh? ??nh v? v?n ?? này cho phép t?ng h?c phí t? nay ??n n?m 2014, các t?nh có th? linh ho?t, có th? sang n?m m?i t?ng ch?ng h?n.
Riêng nhóm giáo d?c v?a r?i ?? ?óng góp vào m?c t?ng chung kho?ng 0,6-0,7%. ?ng có cho r?ng nh? v?y là kh?ng ph?n ánh ?úng xu h??ng giá c? trên th? tr??ng?
? ??y l?i quay v? v?n ?? quy?n s?. Ngoài ra còn ph?i tính ??n biên ?? c?a giá n?a. Ví d? v?i giáo d?c, dù quy?n s? kh?ng l?n, ch? có 5,72%, nh?ng biên ?? t?ng t?i 12,02% thì ?? ?óng góp kho?ng 0,68-0,69% vào m?c t?ng 1,31% c?a ch? s? giá chung.
C?ng có ng??i th?c m?c là h?c phí giáo d?c t?ng nh? th? nh?ng là dùng trong vài ba n?m c?, ch? kh?ng ph?i t?ng m?i tháng này, v? l?i ng??i ta ?óng h?c phí là cho c? n?m h?c, có cách nào san ??u ra kh?ng?
?úng là ?óng h?c phí cho 9 tháng h?c, chia ??u ra c?ng ??. V?a r?i, v? cái này các ??a ph??ng c?ng h?i r?t nhi?u, trong lúc ?ang ki?m soát l?m phát mà ch? s? giá so v?i tháng 12 n?m tr??c ?ang t? kho?ng 5% lên 7-8%, có n?i 9%, các t?nh lo l?m, h?i liên t?c. Chúng t?i d?t khoát b?o ph?i tính, là vì th?c t? nó nh? th?.
Chúng t?i ?? ph?n tích r?i, làm nh? th? (san ??u ra các tháng - PV) kh?ng ?n vì nh?ng tháng sau mà c? t?ng n?a thì ngành giáo d?c h? b?o có t?ng ??u thì sao? ?? th? thì t?ng m?t l?n, kh?ng th? chia ra ???c. T?ng m?t l?n h?i ?au m?t tí nh?ng tháng sau r? ràng giáo d?c kh?ng t?ng n?a.
Th??ng thì các m?t hàng nhà n??c qu?n l?, giá c? lên kh?ng ??u và ?? th? lên, xu?ng theo hình b?c thang, gi?t t?ng n?c, ??c bi?t là x?ng d?u, ?i?n…
Sau m?c t?ng ??t bi?n c?a tháng 9, theo ?ng nhìn nh?n thì kh? n?ng CPI c? n?m có gi? ???c m?c 8%?
Tính ??n gi?, ch? s? giá tiêu dùng tháng 9 so v?i tháng 12 n?m ngoái ?? t?ng kho?ng 6,5%, trong khi “quota” ch? cho ??n 8% th?i. Nên ?? gi? ???c, ba tháng cu?i n?m ch? còn kho?ng 1,5%. N?u m?i tháng gi? m?c t?ng bình qu?n kho?ng 0,5% th?i thì c?ng khó, ph?i c? g?ng nhi?u l?m.
Xu h??ng là v?n t?ng vào cu?i n?m, có th? tháng 10 thì ???c, các tháng sau ?ó là khó vì cu?i n?m gi?i ng?n r?i ti?n ra nhi?u… Nh?ng c?ng ?? t?ng có lúc gi?m vào cu?i n?m, nên ch?a bi?t ???c. Có th? quanh m?c 8%, nh?ng th? c?ng là ???c. Còn v??t quá ??n hai con s? nh? nhi?u ng??i lo ng?i thì ch?c ch?n là kh?ng có.
Nh?ng s? li?u T?ng c?c Th?ng kê c?ng b? g?n ??y v?n cho th?y ch? s? giá bán ng??i s?n xu?t t?ng cao h?n ch? s? giá tiêu dùng, ch?ng t? v?n còn s?c ép ??n t?ng giá. Quan ?i?m c?a ?ng?
??y c?ng là v?n ?? vì s?n xu?t và tiêu dùng liên quan ??n nhau. Theo kinh nghi?m c?a chúng t?i, giá s?n xu?t t?ng thì kéo theo giá tiêu dùng. V?i ch? s? giá ng??i s?n xu?t t?ng cao h?n ch? s? giá tiêu dùng thì có th? là ch? s? giá tiêu dùng s? t?ng vào chu k? sau. V? l? thuy?t là th?.
Hi?n, m?c chênh l?ch gi?a hai ch? s? này là h?n 4%. Trong m?t s? cu?c h?p báo c?a T?ng c?c Th?ng kê tr??c ??y, ?ng Bùi Bá C??ng (V? tr??ng V? H? th?ng tài kho?n Qu?c gia - PV) c?ng ?? cho r?ng, n?m nay có ?i?u ??c bi?t là ch? s? giá s?n xu?t t?ng nhanh h?n ch? s? giá tiêu dùng, c?ng là c?nh báo ??n kh? n?ng t?ng giá.
Theo t?i thì n?m nay kinh t? ph?c h?i, nguyên, nhiên, v?t li?u nh?p kh?u có lên giá. Ch? s? giá hàng hóa nh?p kh?u t?ng kho?ng 12%, theo chúng t?i tính toán. Hai n?a là v?a r?i có ?i?u ch?nh t? giá thì giá c? c?ng lên…
M?t cái n?a là ch? s? giá ??u vào s?n xu?t c?ng có ?nh h??ng ??n c? s?n xu?t và tiêu dùng. Cái này chúng t?i hi?n ch?a tính ???c. N?u cái ?ó mà tính ???c là t?ng lên thì s?c ép lên ch? s? giá s? hình thành r? h?n.
?ng có th?y nguyên nh?n nào d?n t?i gi?m giá trong nh?ng tháng t?i kh?ng?
S?n xu?t tháng, t?i lúa g?o có th? gi?m vì mi?n B?c s?p thu ho?ch r?i. Tháng v?a r?i l??ng th?c ?? t?ng giá r?t cao. L?n tai xanh, ng??i ta kh?ng ?n m?y thì giá th?p…
Nh?ng c?ng có nh?ng b?n kh?n là giá th? l?n th?p thì ng??i ta kh?ng ph?c h?i ?àn l?n, nay mai kh?ng có mà ?n thì lúc ?ó giá lên. Trong cu?c h?p m?i ??y t?i có tham d?, c?u h?i này ?? ???c ??t ra và ??i di?n B? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n cho r?ng, kh?ng nên lo v?n ?? này vì ??u l?n bao nhiêu v?n kh?ng b? ?nh h??ng.
L?i có ? ki?n là ??u l?n tính cho c? n?m mà kh?ng tính th?i ?i?m. N?u cu?i n?m kh?ng có thì giá v?n lên, nên các ngành ph?i tính d?n ?i. Mà giá th?t l?n, giá g?o lên thì CPI s? lên ??y, vì ?ó là nh?ng hàng hóa mà ng??i d?n tiêu dùng nhi?u.
Còn x?ng d?u thì ch?c t? nay ??n cu?i n?m s? kh?ng t?ng, nh?t là trong lúc chúng ta ?ang c? g?ng bình ?n giá c? nh? hi?n nay…
Vi?t Nam tính CPI h?i “k?”
Xin tr? l?i v?i cách tính CPI c?a T?ng c?c Th?ng kê, báo chí cho bi?t có tháng hàng tr?m m?t hàng t?ng giá, nh?ng th?c t? ch? s? giá tháng ?ó t?ng kh?ng cao. D? lu?n lo ng?i cách tính toán hay ?i?m l?y giá ch?a có tính ??i di?n. Quan ?i?m c?a ?ng?
Th?c ra, hàng tr?m m?t hàng t?ng giá thì ph?i quan t?m ?ó là m?t hàng nào. B?i vì, c?ng có lúc chúng t?i nghe th?ng tin siêu th? này kia chu?n b? t?ng giá bao nhiêu m?t hàng… ?i?u tra viên h? nói kh?ng th?y có t?ng giá. 
Có th? là chúng t?i l?y giá kh?ng trùng ngày t?ng giá ch?ng h?n, vì chúng t?i l?y giá ?úng ngày 5, ngày 15, ngày 25 tháng tr??c và th??ng thì th?i gian l?y kho?ng hai ngày quanh các th?i ?i?m ?ó m?i l?y h?t ???c. C?ng có th? lên giá vài ngày nh?ng r?i vào tr??ng h?p kh?ng trùng ngày ?i?u tra viên làm vi?c.
Riêng v?i x?ng d?u, gas thì d? h?n, ví d? t?ng vào ngày nào thì tính b?t ??u t? khi ?ó. Hay ?i?n thì tính theo c?ng t?, theo kh?i l??ng tiêu th?. Nh? th? thì mùa hè hay ngày T?t thì t?ng lên vì dùng nhi?u thì tr? ti?n nhi?u. Riêng các m?t hàng c?ng ngh? ph?m thì ch? l?y giá 1 l?n trong tháng. ?ó là quy ??nh chung c?a chúng t?i.
Cách l?y giá nh? th? có gi?ng v?i th?ng l? qu?c t? kh?ng, th?a ?ng?
Ch? s? giá tiêu dùng c?a Vi?t Nam hi?n nay tính c? 63 t?nh, thành ph?, c? n?ng th?n và thành th?. Th?c ra, Vi?t Nam làm h?i k? h?n các n??c khác. Theo t?i bi?t, h?u h?t các n??c ch? tính m?t vài th? tr??ng tr?ng ?i?m th?i, ?? hình thành ch? s? c?a c? n??c. 
Ch?ng h?n nh? ch?u ?u thì ch? y?u ch?n các thành ph? l?n, Thái Lan thì ch?n Bangkok và m?t vài thành ph? v? tinh… V?i h?, ch? s? giá tiêu dùng c? n??c là quan tr?ng nh?t, ti?p ?ó là m?t s? thành ph? l?n.
Vi?t Nam thì khác, do tính ch?t và yêu c?u qu?n l? nên m?i t?nh ??u c?n có b? s? li?u v? tình hình kinh t? ?? ph?c v? ?i?u hành, trong ?ó ch? s? giá tiêu dùng r?t ???c quan t?m. Vì v?y, ch? s? này c?a chúng ta t?nh nào c?ng ph?i tính, nên h?i k?.
N?u mà làm ch? s? qu?c gia kh?ng th?i thì kh?ng c?n ??n t?ng ?y, ch? kho?ng 2-3 ch?c t?nh là ???c r?i. Riêng Tp.HCM và Hà N?i ?? to l?m r?i. ??y thì ?i?n Biên, Lai Ch?u, Kontum… th? tr??ng nh? bé c?ng tính h?t.
Có ? ki?n cho r?ng so v?i con s? hàng nghìn m?t hàng c?a các n??c ta ch?n h?i ít so v?i các n??c và có qu?c gia ch?n hàng nghìn m?t hàng. Quan ?i?m c?a ?ng?
Kh?ng ph?i nh? v?y. S? m?t hàng c?a ta hi?n là trên 570 m?t hàng. Các n??c thì kh?ng ph?i hàng nghìn m?t hàng ??u, n??c có nhi?u c?ng kho?ng 6-7 tr?m m?t hàng th?i.
Có ?i?u khác bi?t là h? thu th?p giá ít h?n vì kh?ng ?i?u tra t?i t?t c? các t?nh nh? chúng ta. H?n n?a, giá c?a h? kh?ng có m?c c?, ?i?u tra viên ch? c?n ??n qu?y siêu th? l?y giá. Còn ?i?u tra viên c?a chúng t?i v?a ph?i l?y giá t?i qu?y, l?i ph?i l?y giá t?i các ch? nên c?ng có ph?c t?p h?n.
C?ng có m?t s? n??c m?t hàng lên t?i c? nghìn. Nh?ng th?c ra, s? l??ng m?t hàng nhi?u hay ít kh?ng ph?i quan tr?ng l?m mà làm sao ch?n m?t hàng ??i di?n cho tiêu dùng c?a ng??i d?n, t?c là m?t hàng nào chi?m t? tr?ng trong chi tiêu l?n, t?n t?i trên th? tr??ng l?u dài. ?i?u này ?? ???c T? ch?c Lao ??ng Qu?c t? (ILO) khuy?n cáo.
Ví d? v? rau xanh, chúng t?i ch?n c?y c?i xanh vì nó t?n t?i trên th? tr??ng l?u h?n, ít tính th?i v? h?n. Hay v?i mi?n b?c, ng??i d?n ?n nhi?u rau mu?ng thì ch?n lo?i này…
C?ng có ng??i nghi ng?i là s? m?t hàng c?a Vi?t Nam ít, nh?ng theo t?i là kh?ng ph?i. H?n 570 m?t hàng thì Vi?t Nam c?ng x?p vào các n??c có s? m?t hàng ?i?u tra l?y m?u giá khá cao r?i.
Xin h?i thêm, l??ng m?u ?i?u tra có l?n kh?ng, có ?? tính ??i di?n cho th? tr??ng kh?ng?
L??ng m?u ?i?u tra là khá nhi?u, riêng s? ?i?u tra viên c?a chúng t?i ?? là g?n 1800 ng??i r?i, m?i ng??i ?i?u tra giá trong kho?ng 60-80 m?t hàng là t?i ?a. Có l?n, t?i trình bày trong h?i th?o qu?c t?, khi nh?c ??n s? ?i?u tra viên này, nhi?u ng??i tham d? còn gi?t mình vì l??ng quá l?n.
Cái quan tr?ng n?a là kh?u ki?m tra, xem nh?ng ng??i ?i?u tra viên ?y có ?i l?y giá hay kh?ng. K?t qu? ?i?u tra chúng t?i yêu c?u ghi tay vào gi?y, có anh ?i?u tra viên nhanh nh?u b?o nh?p lu?n vào máy tính cho ti?n. Th? thì nh? anh “sáng tác” thì sao, l?i b?t ph?i ghi tay. 
Ví d? cam sành, ngày… tháng… n?m…, giá 25 nghìn ??ng/kg ch?ng h?n. Anh ph?i ??n t?n n?i, ghi b?ng m?c t??i ch? ph? t? c?ng kh?ng tr? ti?n… Ngoài ra, chúng t?i c?ng ki?m tra r?t ch?t ?? h?n ch? chuy?n anh ?i?u tra viên kh?ng l?y m?u mà ? nhà h?i v?.
Xu h??ng là lên
Tr? l?i v?i xu h??ng CPI cu?i n?m, trong tháng 10 có s? ki?n ??i l? 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i. Theo ?ng, có nên lo l?ng v? CPI trong tháng 10 này?
Tháng 10 thì kh? n?ng là Hà N?i s? t?ng do l??ng ng??i r?t l?n ?? v? ??y ?n u?ng. Ng??i ta tính là có vài tri?u l??t ng??i ?? v? ??y, mà riêng d?n Hà N?i ?? kho?ng 5 tri?u r?i.
S? C?ng Th??ng Hà N?i trong các cu?c h?p v?n ki?n ??nh là kh?ng ?? thi?u hàng, k? ho?ch v?n chuy?n th? nào ?ó vào ban ?êm vì còn b? c?m ???ng n?a. Nh?ng theo kinh nghi?m thì nh?ng ngày h?i nh? th? này ch?c là ph?i lên. Ng??i ta ?? v? vui ch?i nh? th?, ?n u?ng, d?ch v? nh? th? thì kh?ng lên m?i là l?.
Có nhi?u d? báo cho r?ng t?ng kho?ng 0,5-0,6%. Nguyên nh?n tác ??ng thì mi?n B?c vào v? thu ho?ch thì có th? v?n lên, tai xanh ?nh h??ng th?t l?n nh?ng các m?t hàng thay th? v?n lên, giáo d?c thì còn m?t s? t?nh ch?a t?ng… 
Hà N?i tháng này t?ng, t? tr?ng l?n thì có th? kéo giá chung lên m?t chút. Nh?ng Hà N?i tháng 9 ?? t?ng 0,96% r?i thì tháng 10 ch?c c?ng t?ng nh? nh? th?i.
?ng có ngh? CPI c? n?m s? t?ng ??n 9-10% kh?ng?
??n gi?, t?i kh?ng ngh? s? cao ??n m?c ?y. T?i v?n cho r?ng n?m nay là n?m theo quy lu?t bình th??ng. N?u kh?ng có ??t bi?n c?a nhóm giáo d?c thì kh? n?ng kh?ng ch? l?m phát nh? ch? tiêu ??t ra là trong t?m tay.
Sau 6 tháng ??u n?m, t?i ngh? có khi ch? d??i 7% và ??t ch? tiêu Qu?c h?i ??t ra. Ngay ??n tháng tr??c, ch? s? giá so v?i tháng 12 v?n còn th?p, ch? t?ng trên 5%. Nh?ng l?i b? tr?n v?a r?i…
Nh?ng nói chung là n?u kh?ng tính giáo d?c thì xu h??ng c?ng cho th?y CPI ?ang lên. Tháng 8 m?i t?ng có 0,23%, kh?ng tính giáo d?c thì tháng 9 c?ng ?? t?ng 0,6-0,7% r?i, ch? có ph?i ít ??u.
  评论这张
 
阅读(1397)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017